top of page

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

 

NeoDTG Baskı Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.(“Neodtg”) tarafından  işletilmekte olan

www.neodtg.com internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Neodtg ile paylaşılan veya Neodtg'nin, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmek  işbu Gizlilik Politikası’nın amacını teşkil etmektedir.     

 

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.  

 

Hangi Veriler İşlenmektedir? 

İşbu başlık altında, Neodtg tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası’nda yer verilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.  

 

• Kimlik Bilgisi 

• İletişim Bilgisi 

• Kullanıcı Bilgisi 

• Kullanıcı İşlem Bilgisi

• İşlem Güvenliği Bilgisi

• Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. 

 

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır? 

 

Neodtg, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, Neodtg tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Neodtg tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Neodtg tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Neodtg'nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Neodtg'nin  ve Neodtg ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

Neodtg, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumlar aşağıda belirtilmiştir

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • Veri Sahibi ile Neodtg arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Neodtg'nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Neodtg’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 

Verilere Kimler Erişebilmektedir? 

 

Neodtg , Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Neodtg ’nin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Neodtg ayrıca, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar dahilinde verileri, Neodtg iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

 

Neodtg , Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. 

 

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder. 

 

Veri Sahibi’nin Hakları Nelerdir?

 

Veri Sahibi,

 

 • Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

 

haklarına sahiptir. 

 

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından Neodtg Baskı Teknolojileri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Prosedürü’nde belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Neodtg Kişisel Verileri Koruma Komitesi tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. 

 

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Neodtg'nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Neodtg tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.  

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Neodtg , Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca süre boyunca saklayacaktır. 

 

Buna ek olarak, Neodtg , Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. 

 

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

 

Neodtg , ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda, 

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

 • kişisel verilerin muhafazasını 

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. 

 

Neodtg , Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. 

 

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Neodtg uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

İşbu Gizlilik Politika’sında yer alan hükümler ile Neodtg Baskı Teknolojileri A.Ş.’nin yayınlamış olduğu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer alan hükümlerin çelişmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer alan hükümleri uygulanacaktır.

 

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

 

Neodtg, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

bottom of page